Ook thuiswerken?

Schrijf u gratis en vrijblijvend in.

Inschrijven

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
 • 1.1 Thuiswerk-vacaturebank.nl: een handelsnaam van de besloten vennootschap Centraal Bureau Thuiswerk BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer; 056888279
  1.2 Thuiswerker: De natuurlijke persoon danwel de personenassociatie die vanuit huis werkzaamheden verricht.
  1.3 Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die bepaalde werkzaamheden laat verrichten door Thuiswerkers.
  1.4 Overeenkomst: de tussen Thuiswerk-vacaturebank.nl en de Thuiswerker gesloten overeenkomst zoals vervat in het online aanmeldformulier.

Artikel 2 Toepasselijkheid
 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, thuiswerkjobs en overeenkomsten die door Thuiswerk-vacaturebank.nl worden gesloten.
  2.2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door Thuiswerk-vacaturebank.nl schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
  2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Thuiswerk-vacaturebank.nl en de Thuiswerker in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Vrijblijvendheid aanbiedingen
 • 3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een Overeenkomst zijn voor Thuiswerk-vacaturebank.nl vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding door Thuiswerk-vacaturebank.nl kenbaar is gemaakt.

Artikel 4 Overeenkomst
 • 4.1 De Overeenkomst tussen de Thuiswerker en Thuiswerk-vacaturebank.nl komt tot stand op de datum dat Thuiswerker zich op de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl heeft aangemeld en op de website akkoord is gegaan met het gekozen lidmaatschap en de Algemene Voorwaarden.
  4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Thuiswerker heeft het recht de overeenkomst per direct op te zeggen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal 1 maand en worden beëindigd aan het eind van de maand waarin de Thuiswerker heeft opgezegd. Reeds geïncasseerde gelden worden na opzegging niet gerestitueerd.
  4.3 De Overeenkomst eindigt in het geval:
  a) dat de Thuiswerker in staat van faillissement wordt verklaard;
  b) aan de Thuiswerker voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
  c) het vermogen van de Thuiswerker onder bewind wordt gesteld;
  d) de Thuiswerker onder curatele wordt gesteld;
  e) op de Thuiswerker de toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
  f) als de Thuiswerker is overleden.

Artikel 5 Verplichtingen
 • 5.1 Alle werkzaamheden worden door Thuiswerk-vacaturebank.nl naar eerlijkheid, nauwgezetheid en beste vermogen verricht onder eigen naam en titel.
  5.2 Indien de Thuiswerker heeft gekozen voor het betaalde lidmaatschap, dan garandeert Thuiswerk-vacaturebank.nl zichtbaarheid in de zoekresultaten voor werkgevers, het tonen van het profiel van de thuiswerker, onbeperkt toegang tot alle opdrachten en vacatures op Thuiswerk-vacaturebank.nl en onbeperkt gebruik van het gebruik van berichtensysteem.
  5.3 Thuiswerk-vacaturebank.nl heeft uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting tot het bemiddelen tussen de Leverancier en de Thuiswerker bij het eventueel tot stand komen van de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Thuiswerker.
  5.4 De Thuiswerker zal Thuiswerk-vacaturebank.nl steeds tijdig voor behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst alle nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en daaraan alle medewerking verlenen.
  5.5 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Thuiswerk-vacaturebank.nl staan of indien de Thuiswerker op een andere wijze niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, heeft Thuiswerk-vacaturebank.nl in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.
  5.6 Indien Thuiswerk-vacaturebank.nl kennis krijgt van het feit dat de Thuiswerker in de overeenkomst tussen de Leverancier en de Thuiswerker toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van die overeenkomst, heeft Thuiswerk-vacaturebank.nl het recht zijn verplichtingen op te schorten en indien nodig de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Gebruiksrecht
 • 6.1 Thuiswerk-vacaturebank.nl verleent aan de Thuiswerker, die van Thuiswerk-vacaturebank.nl aanneemt, het niet exclusieve recht van toegang tot de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl ten behoeve van de raadpleging van de door Thuiswerk-vacaturebank.nl beschikbaar gestelde diensten.
  6.2 Het in Artikel 6.1 in deze Algemene Voorwaarden bedoelde recht van toegang omvat uitsluitend het recht deze website te benaderen en uit te voeren overeenkomstig het doel waarvoor deze website is ontwikkeld. De Thuiswerker is volledig verantwoordelijk voor het nemen van toegang tot de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl en het gebruik van de door Thuiswerk-vacaturebank.nl aan de Thuiswerker verstrekte toegangscode.
  6.3 De Thuiswerker heeft in ieder geval niet een recht:
  a) op aflevering of andere verstrekking van de Toegangscode;
  b) om de in Artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde recht over te dragen en/of met beperkte rechten te bezwaren.
  6.4 De Thuiswerker zal de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl uitsluitend rechtmatig doen gebruiken en in ieder geval onthouden van:
  a) het gebruiken en/of toegang proberen te krijgen tot computersystemen en/of netwerken van anderen dan de Thuiswerker;
  b) het trachten te onderzoeken en/of testen van de beveiliging van de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl en/of netwerken van anderen dan de Thuiswerker;
  c) het aantasten van de werking van de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl en/of netwerken van anderen dan de Thuiswerker;
  d) het verkopen, verhuren, vervreemden, aan derden verstrekken, ten behoeve van derden gebruiken, wijzigen, verwijderen en/of onbruikbaar maken van het door in Artikel 6.1. van deze Algemene Voorwaarden bedoelde recht toegankelijke gegevens van anderen dan de Thuiswerker;
  e) het ontwerpen, vervaardigen, introduceren en verspreiden van computervirussen en andere mogelijke schade veroorzakende computerprogrammatuur;
  f) het schenden van recht van intellectuele eigendom en/of andere rechten van anderen dan de Thuiswerker.
  6.5 Gedragingen van gebruikers door Thuiswerk-vacaturebank.nl aan de Thuiswerker verstrekte en/of van Thuiswerk-vacaturebank.nl betrokkenen gebruikte Toegangscode worden als gedragingen van de Thuiswerker beschouwd.
  6.6 Thuiswerk-vacaturebank.nl heeft recht de toegang tot de website van Thuiswerk-vacaturebank.nl door de Thuiswerker zonder ingebrekestelling tijdelijk of blijvend te blokkeren indien de Thuiswerker uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen schendt.

Artikel 7 Toegangscode
 • 7.1 De Toegangscodes zijn geheim. Thuiswerk-vacaturebank.nl en de Thuiswerker nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan de Thuiswerker verstrekte en door Thuiswerk-vacaturebank.nl beheerde Toegangscode.
  7.2 Indien Thuiswerk-vacaturebank.nl constateert en redelijkerwijs moet vermoeden dat onbevoegde derden gebruik maken of kunnen maken van de Toegangscodes (onbevoegd gebruik), of indien de Thuiswerker Thuiswerk-vacaturebank.nl van een zodanig gebruik telefonisch, schriftelijk of anderszins op de hoogte stelt, zal Thuiswerk-vacaturebank.nl de toegang door middel van de bewuste Toegangscodes tot de databank onmiddellijk blokkeren. Thuiswerk-vacaturebank.nl brengt de Thuiswerker onmiddellijk van het onbevoegd gebruik en de blokkering op de hoogte, hetgeen nadien zo spoedig mogelijk schriftelijk door Thuiswerk-vacaturebank.nl wordt bevestigd. Thuiswerk-vacaturebank.nl stelt de Thuiswerker zo spoedig mogelijk na blokkering vervangende Toegangscodes ter beschikking.
  7.3 Indien het onbevoegde gebruik van een Toegangscode aan de Thuiswerker moet worden toegerekend, dient de Thuiswerker Thuiswerk-vacaturebank.nl uitsluitend de aan de blokkering en vervanging verbonden redelijke administratieve kosten aan Thuiswerk-vacaturebank.nl te vergoeden, en de kosten van het onbevoegde gebruik.

Artikel 8 Vergoeding & Betaling
 • 8.1 De door de Thuiswerker uit hoofde van de Overeenkomst aan Thuiswerk-vacaturebank.nl verschuldigde vergoeding, is maandelijks verschuldigd en dient door middel van automatische incasso of iDeal, voldaan te worden.
  8.2 De Thuiswerker is verplicht de betaling middels automatische incasso of iDeal te voldoen.
  8.3 Indien en voorzover de automatische incasso door de bankinstelling niet kan worden uitgevoerd, is de Thuiswerker verplicht ervoor zorg te dragen dat de maandelijkse vergoeding alsnog wordt betaald aan Thuiswerk-vacaturebank.nl. Indien en voorzover de Thuiswerker in gebreke blijft het maandbedrag te voldoen, is de Thuiswerker 2% contractuele rente per maand verschuldigd.
  8.4 Indien de Thuiswerker ondanks aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen, is de Thuiswerker bovendien door Thuiswerk-vacaturebank.nl gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden berekend conform Rapport Voorwerk II met een minimum van 40,00 euro.
  8.5 Het gekozen lidmaatschap wordt automatisch verlengd als de lidmaatschapsperiode voorbij is. U houdt recht op de periodieke prijs (en eventuele korting) van uw keuze. Ook als de tarieven later zouden stijgen. Bij verlenging van het lidmaatschap zal het systeem aan de hand van de gekozen betaalmethode automatisch het geld van uw rekening incasseren. Als na periodieke controle blijkt dat de rekening niet is betaald ontvangt u per e-mail een herinnering. Om bijkomende kosten te voorkomen, dient u er voor te zorgen dat het totaal openstaande bedrag dan binnen 14 dagen door ons is ontvangen. Is uw betaling niet tijdig door ons ontvangen, dan vorderen wij incassokosten van u. De incassokosten bedragen € 40,00 volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten. Op de website genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  8.6 Als de transactie of het bedrag dat van de rekening van Thuiswerker wordt afgeschreven volgens Thuiswerker niet klopt, kan Thuiswerker hiertegen bezwaar maken bij Thuiswerk-vacaturebank.nl. Thuiswerk-vacaturebank.nl of de bank zal in een dergelijk geval het onterecht afgeschreven bedrag aan u terug storten. Bij onrechtmatig storneren (terugdraaien van de betaling), of indien het automatische incasseren van de rekening van Thuiswerker om een andere reden niet is gelukt, zal Thuiswerk-vacaturebank.nl Thuiswerker eenmalig een herinnering sturen. Bij het uitblijven van de betaling binnen de genoemde termijn is Thuiswerker in verzuim in de nakoming van de betalingsverplichting en zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Daarnaast vordert Thuiswerk-vacaturebank.nl dan incassokosten van Thuiswerker. De incassokosten bedragen ten minste € 40,00 en worden berekend volgens het Besluit vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
 • 9.1 Thuiswerk-vacaturebank.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar bestuurders en/of haar medewerkers. Thuiswerk-vacaturebank.nl is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.
  9.2 Indien in rechte zal komen vast te staan dat Thuiswerk-vacaturebank.nl gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Thuiswerk-vacaturebank.nl gesloten aansprakelijkheids-verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Thuiswerk-vacaturebank.nl komend eigen risico.

Artikel 10 Vrijwaring
 • 10.1 De Thuiswerker vrijwaart Thuiswerk-vacaturebank.nl voor alle schade die Thuiswerk-vacaturebank.nl zal lijden als gevolg van het feit dat door wat voor een reden dan ook tussen de Thuiswerker en de Leverancier een privaatrechtelijke dienstbetrekking/arbeids- overeenkomst is komen vast te staan.

Artikel 11 Overmacht
 • 11.1 Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende, en daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van een zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt.
  11.2 Indien enige partij door de overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert om te presteren, danwel indien de overmachtsperiode langer dan zestig dagen heeft geduurd of dat redelijkerwijs vaststaat dat deze tenminste zestig dagen zal duren, kan de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept deze Overeenkomst geheel of voor het desbetreffende deel, zulks geheel ter keuze van die wederpartij, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, tenzij de tekortkoming ten aanzien waarvan een partij in overmacht verkeert, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding niet rechtvaardigt. De ontbindende partij is niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 12 Gegevens
 • 12.1 Thuiswerk-vacaturebank.nl heeft het recht door de website toegankelijke gegevens van de Thuiswerker geanonimiseerd te gebruiken en aan derden te verstrekken voor statistische en commerciële doeleinden.
  12.2 De Thuiswerker staat er voor in dat door Thuiswerk-vacaturebank.nl te verwerken gegevens, het verwerken van gegevens en het resultaat van de verwerking van gegevens niet in strijd zijn met het geldende recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  12.3 De Thuiswerker zal Thuiswerk-vacaturebank.nl vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat door Thuiswerk-vacaturebank.nl verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking in strijd zijn met het geldende recht.

Artikel 13 Toepasselijk recht
 • 13.1 Op alle Overeenkomsten van Thuiswerk-vacaturebank.nl is het Nederlands recht van toepassing.
  13.2 In geval van een geschil tussen Thuiswerk-vacaturebank.nl en de Thuiswerker (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) is uitsluitend Rechtbank Arnhem bevoegd tot kennisneming van het geschil of, ter keuze van Thuiswerk-vacaturebank.nl, de rechtbank die anders bevoegd zou zijn van het geschil kennis te nemen, behoudens die gevallen waarin dwingend recht uitdrukkelijk anders bepaalt.
 • Thuiswerken is...

 • Werken zonder baas
 • Geld verdienen vanuit huis
 • Werktijden zelf bepalen
 • Geen reistijd
 • Geen oppas meer nodig

Wij hebben het
Keurmerk Thuiswerk

Ook thuiswerken?

Schrijf u gratis en vrijblijvend in.

Inschrijven